Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. "ciasteczkach").

Regulamin Sklepu

 

 

 

 

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

_____________________________________________________________________________________________________

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach serwisu dostępnego w domenie mojahurtownia.eu (zwanego dalej ?mojahurtownia.eu?).
 2. Administratorem jest MH NET WORLD LTD, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: MH NET WORLD LTD z siedzibą w 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX  rejestr Companies House  nr. 13969309
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów.
 4. W celu korzystania z serwisu mojahurtownia.eu, składania zamówień bądź korzystania z usług niezbędne jest posiadanie komputera bądź innego urządzenia, posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także dostęp do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji albo podczas składania oferty zakupu bez logowania przez Klienta.
 5. Wszystkie informacje zawarte w serwisie mojahurtownia.eu, odnoszące się do materiałów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

Artykuł 2. Klienci

_____________________________________________________________________________________________________

 1. Klientami serwisu mojahurtownia.eu (dalej ?Klienci?) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 roku życia w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a które dokonują lub zamierzają złożyć ofertę zakupu lub korzystają z innych usług serwisu mojahurtownia.eu.
 2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu.
 3. Klient może złożyć ofertę zakupu bez dokonania rejestracji lub logowania.
 4. Klienci zainteresowani posiadaniem konta w mojahurtownia.eu mogą wypełnić formularz dostępny w serwisie mojahurtownia.eu podając swój adres e-mail, hasło oraz akceptując Regulamin. Na wskazany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość informująca o rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
 5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji dochodzi do zawarcia umowy między Klientem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Klient otrzymuje również dostęp do utworzonego dla niego zbioru danych (zwanego dalej ?Kontem?), z którego może korzystać po podaniu zgłoszonego Administratorowi adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
 6. Klient może dokonać rejestracji i logować się do mojahurtownia.eu, korzystając z adresu e-mail i hasła dostępu w innych serwisach internetowych, które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane z serwisem mojahurtownia.eu (zwane ?serwisami powiązanymi?). W takim przypadku dane powiązane z kontami Klienta tych serwisów przekazane i gromadzone w profilu Klienta traktowane są jak dane zgłoszone przez Klienta do rejestracji w mojahurtownia.eu.
 7. Klient będący osobą fizyczną korzystająca z mojahurtownia.eu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, może dokonać rejestracji oraz innych czynności w ramach mojahurtownia.eu poprzez osobę upoważnioną do realizowania w jego imieniu wskazanych czynności. Zabrania się składnia ofert zakupu materiałów oraz dokonywania logowania na dane podmiotów, bez należytego umocowania od osób uprawnionych do działania w imieniu tego podmiotu.

 

Artykuł 3. Korzystanie z mojahurtownia.eu

_____________________________________________________________________________________________________

 1. W ramach serwisu mojahurtownia.eu publikowane są informacje o materiałach budowlanych (dalej zwanych ?Materiałami?), w tym o ich cenie oraz o wzorze umowy o dzieło i jego cenie.
 2. Klient korzystając z serwisu mojahurtownia.eu zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od korzystania z serwisu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, od korzystania z serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób naruszający prawa Administratora, innych Klientów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień, a także od dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w serwisie mojahurtownia.eu.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych (w tym logo ?mojahurtownia.eu?), układu i kompozycji stron internetowych mojahurtownia.eu (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w serwisie mojahurtownia.eu w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.

 

Artykuł 4. Zamówienie Materiałów

_____________________________________________________________________________________________________

 1. Dokonanie przez Klienta wyboru Materiałów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi ofertę do zawarcia umowy sprzedaży wskazanych Materiałów (dalej zwaną ?Zamówieniem?).
 2. Klient dokonuje wyboru Materiałów poprzez dodanie wybranych Materiałów do wirtualnego koszyka. W wirtualnym koszyku widoczna jest cena brutto Materiałów. Umieszczenie Materiałów w wirtualnym koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Materiałów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Administrator zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 3. Po dokonaniu wyboru Materiałów, a przed dokonaniem płatności, Klient zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza poprzez podanie wymaganych danych koniecznych do kontaktu oraz dostarczenia Materiałów. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi konieczne jest wskazanie pełnego i prawidłowego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do wysyłki oraz numeru telefonu. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną konieczne jest wskazanie również pełnej i prawidłowej nazwy firmy oraz NIP-u.

 1. Wskazane dane, zgodnie z ustępem powyżej, do czasu dostawy nie mogą ulec zmianie. Zmiana ich, w tym w szczególności adresu dostawy, możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Administratorem oraz przed przekazaniem Materiałów przewoźnikowi w celu dostarczenia. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wskazywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 2. Przy złożeniu Zamówienia, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z serwisu mojahurtownia.eu, a dane zawarte w formularzu Zamówienia są pełne i prawdziwe.
 3. Po potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje od Administratora w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia na wskazany w Zamówieniu adres e-mail wraz z wszelkimi istotnymi elementami Zamówienia, w szczególności z informacją o całkowitej cenie zamówionych Materiałów, koszcie dostawy oraz spodziewanym terminie realizacji Zamówienia (tj. dostarczenia Materiałów na podany przez Klienta adres). Brak otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Klienta oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie doszła do skutku. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Materiałów. W przypadku, gdy Klient nie jest zainteresowany zawarciem umowy na część Materiałów wówczas może od umowy odstąpić w terminie do 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Klienta zakupionych Materiałów.
 4. Jeśli Administrator nie może spełnić świadczenia w całości z uwagi na to, że Materiał nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Administratora bądź uległ uszkodzeniu bądź utracie wówczas Administrator niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena ? według wyboru i za zgodą Klienta.
 1. Odzież BHP zamawiana jest od Producenta bezpośrednio na zamówienie Klienta. Nie dokonujemy zwrotów ani wymian takiej odzieży. Towary będące na magazynie sklepu podlegają zwrotowi i wymianom w ramach obowiązującego prawa.

 

Artykuł 5. Zamówienie wzoru umowy

_____________________________________________________________________________________________________

 1. Klient może zamówić tylko jedną sztukę wzoru umowy o dzieło poprzez jego dodanie do wirtualnego koszyka. W koszyku widoczna jest cena brutto wzoru umowy o dzieło.
 2. Dodanie przez Klienta wzoru umowy o dzieło do koszyka oraz potwierdzenie woli zawarcia umowy stanowi ofertę do zawarcia umowy o dostarczenie wzoru umowy o dzieło (dalej zwaną ?Zamówieniem wzoru umowy?).
 3. Po dodaniu wzoru umowy o działo do koszyka, a przed dokonaniem płatności, Klient zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza i podania danych zgodnie z art. 4 ust. 3 Regulaminu. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku wskazywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 4. Przy złożeniu Zamówienia wzoru umowy, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z serwisu mojahurtownia.eu, a dane zawarte w formularzu Zamówienia wzoru umowy są pełne i prawdziwe.
 5. Po złożeniu Zamówienia wzoru umowy przez Klienta, Klient otrzymuje od Administratora w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia wzoru umowy na wskazany w Zamówieniu wzoru umowy adres e-mail wraz z wszelkimi istotnymi elementami, w szczególności z informacją o cenie i terminie realizacji, który nie może przekroczyć 30 dni od daty złożenia Zamówienia wzoru umowy. Brak otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia wzoru umowy przez Klienta oznacza, że Zamówienie wzoru umowy nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa nie doszła do skutku.
 6. Zamówienie wzoru umowy zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez Administratora od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
 7. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Administrator prześle wiadomość elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu wzoru umowy, która zawierać będzie: potwierdzenie otrzymania płatności i informacje odnośnie sposobu pobrania wzoru umowy o dzieło. Do wskazanej wiadomości elektronicznej będzie załączony plik zawierający wzór umowy o dzieło.
 8. Jeśli zrealizowanie Zamówienia wzoru umowy nie jest możliwe, Administrator poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności, Administrator dokona zwrotu wpłaconych środków przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 9. W ramach umowy o dostarczenie wzoru umowy o dzieło Administrator udziela niewyłączną, odpłatną licencję na korzystanie ze wzoru umowy o dzieło, zezwalającą Klientowi na pobranie, zapisanie wzoru umowy o dzieło na urządzeniu końcowym oraz jego kopiowanie i drukowanie. Klient ma prawo korzystać z wzoru umowy o dzieło wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

 1. rozpowszechniania wzoru umowy o dzieło;
 2. utrwalania lub zwielokrotniania wzoru umowy o dzieło w celu jego rozpowszechniania;
 3. komercyjnego wykorzystywania wzoru umowy o dzieło w jakikolwiek sposób.

 

Artykuł 6. Płatności

_____________________________________________________________________________________________________

 1. Klient ma możliwość wyboru form płatności:

 1.  
  1. płatność przy odbiorze gotówką, za wyjątkiem Zamówienia wzoru umowy oraz Zamówienia, którego dostawa odbywa się poza granice Polski;
  2. płatność on-line dokonywana przez Klienta w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Administrator zawarł umowę.

 1. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart.
 2. Podana cena brutto Materiałów i wzoru umowy o dzieło obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. W przypadku Materiałów, cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Materiałów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
 3. Dokonanie nabycia Materiałów lub wzoru umowy o dzieło przez Klienta jest równoznaczne z żądaniem wystawienia dokumentu rozliczeniowego przez Administratora, na przykład paragonu lub faktury. Klient wraz z dostawą Zamówienia otrzyma dokument rozliczeniowy. W pozostałych przypadkach, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną obrazu dokumentów rozliczeniowych. W takich przypadkach na prośbę Klienta będącego konsumentem możliwe jest otrzymanie dokumentu rozliczeniowego w formie tradycyjnej.
 4. Administrator może przyznać Klientowi rabat lub bon rabatowy na zasadach opisanych w serwisie mojahurtownia.eu. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Materiałów lub wzoru umowy o dzieło. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Materiał lub wzór umowy o dzieło. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie na nich opisane. Rabaty nie są zbywalne, ani nie są nigdy zamieniane na kwoty pieniężne bądź inne świadczenia.

 

Artykuł 7. Dostawa Materiałów

_____________________________________________________________________________________________________

 1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Administratora jest miejsce, w którym Materiał zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Materiał powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).
 2. Czas realizacji Zamówienia (dostawy Materiałów) każdorazowo wskazany jest w potwierdzeniu Zamówienia i nie może przekroczyć 30 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 3. Wysyłka Materiałów odbywa się pod adresy znajdujące się na terytorium Polski. Wysyłka Materiałów może odbywać sie również pod adresy znajdujące się poza granicami Polski.
 4. Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu Materiałów niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Administratora.
 5. W przypadku gdy Materiał ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty należy dokonać jednym z systemów płatności online. Realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność.
 6. Administrator nie odpowiada za niedostarczenie Materiału z przyczyn leżących po stronie Klienta ? np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie. W takiej sytuacji Administrator zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Materiału.

 

Artykuł 8. Postępowanie reklamacyjne

_____________________________________________________________________________________________________

 1. Klient może złożyć reklamację wobec Administratora, w szczególności w przypadku jeżeli działania Administratora przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także w przypadku niezgodności Materiału z umową oraz gdy zakupiony plik zawierający wzór umowy o dzieło okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres sklep@mojahurtownia.eu lub w formie listu poleconego na adres Administratora.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres e-mail Klienta, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. Kupujący, który korzysta z reklamacji, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Materiał na adres Administratora.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Administrator zwraca się do Klienta na wskazany przez niego w reklamacji adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Administrator rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Administrator powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 6. Gdy wymiana lub naprawa Materiału okaże się możliwa, Administrator powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Materiał zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Administratora zwrotu tego Materiału.
 7. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie z rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach.
 8. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

Artykuł 9. Odstąpienie od umowy dotyczącej Zamówienia i Zamówienia wzoru umowy

_____________________________________________________________________________________________________

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy dotyczącej Zamówienia bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania Materiału, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej oraz od umowy dotyczącej Zamówienia wzoru umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 2. Odstąpienie od umowy dotyczącej Zamówienia lub Zamówienia wzoru umowy może nastąpić drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@mojahurtownia.eu bądź pisemną na adres Administratora. Zasady odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia lub Zamówienia wzoru umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Materiał, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Materiałów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Materiał sprzedawany jest jako komplet, zestaw odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Materiał powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Zwrot Materiału powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Materiału. Koszt odesłania Materiału do Administratora ponosi Klient.
 5. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Administrator odeśle Klientowi zwrócony Materiał na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Administrator dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności. W przypadku, gdy Klient skorzystał przy zakupie z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu, który Klient będzie mógł wykorzystać w przyszłych transakcjach.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą odpowiednio w stosunku do Materiału (kompletu, zestawu), od którego zakupu Klient odstąpił albo wzoru umowy o dzieło, od którego zakupu Klient odstąpił.
 8. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia nie przysługuje w odniesieniu do Materiałów:

 1. nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
 2. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
 3. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
 4. które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi od umowy dotyczącej Zamówienia wzoru umowy (w ramach której dostarczane są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy. Momentem rozpoczęciem świadczenia jest moment udostępnienia Klientowi pliku zawierającego wzór umowy o dzieło, który pozwala Klientowi na pobranie wskazanego pliku.

 

Artykuł 10. Newsletter

_____________________________________________________________________________________________________

 1. Administrator może świadczyć drogą elektroniczną na rzecz Klientów usługę newsletter, polegająca na bezpłatnym informowaniu Klientów o Materiałach, promocjach, konkursach i nowościach w ramach serwisu mojahurtownia.eu, a także o usługach świadczonych przez Administratora, poprzez wysyłanie wybranych treści drogą poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa świadczona jest na rzecz Klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Klient może w każdym momencie zmodyfikować bądź zrezygnować z usługi newsletter poprzez wysłanie rezygnacji na adres e-mail Administratora podany w stopce każdej wiadomości typu newsletter.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

 1. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną do Klienta,
 2. czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
 3. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi newsletter po uprzednim powiadomieniu Klientów korzystających z tej usługi, bez konieczności podania przyczyny,
 4. zaprzestania świadczenia usługi w ramach usługi newslettera na rzecz konkretnego Klienta, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Klientów bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin.

 

Artykuł 11. Ochrona danych osobowych

_____________________________________________________________________________________________________

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Polityką prywatności i plików cookies. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Administrator przetwarza dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz rozliczenia usługi bez zbierania zgody w tym przedmiocie.
 3. Priorytetem Administratora jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.

 

Artykuł 12. Umowa z Administratorem

_____________________________________________________________________________________________________

 1. Z chwilą dokonania rejestracji, o której mowa w art. 2 Regulaminu, pomiędzy Klientem a Administratorem zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony.
 2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, Klient będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Odstąpienie od umowy może nastąpić drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@mojahurtownia.eu bądź pisemną na adres Administratora. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli skorzystał z usługi, w szczególności, jeżeli złożył Zamówienie lub Zamówienie wzoru umowy. Zasady odstąpienia od umowy z Administratorem, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@mojahurtownia.eu bądź pisemną na adres Administratora. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże nie wcześniej niż do czasu definitywnego rozliczenia (w tym dokonania zapłaty na rzecz Administratora w związku ze złożonymi Zamówieniami).
 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

 

Artykuł 13. Postanowienia końcowe

_____________________________________________________________________________________________________

 1. W przypadku zmiany Regulaminu serwisu mojahurtownia.eu Administrator poinformuje o tym Klientów na stronach mojahurtownia.eu. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie szybszym jednak niż 10 dni od dnia jego ogłoszenia przez Administratora. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
 2. Administrator dostarczy Klientom posiadającym Konto w serwisie mojahurtownia.eu zmieniony Regulamin w drodze poczty elektronicznej na podany przez nich przy rejestracji adres e-mail. Klienci przy logowaniu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu i o możliwości jego akceptacji. Za akceptację zmian przez Klienta uważa się chociażby korzystanie z Konta, a przede wszystkim złożenie Zamówienia lub Zmówienia wzoru umowy. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Administratorem, zgodnie z art. 12 ust. 3 Regulaminu.
 3. W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie usługi dodatkowe Administrator może świadczyć na podstawie odrębnych regulaminów.
 6. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Klientem a Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

Załączniki:

1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia i Zamówienia wzoru umowy

2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy z Administratorem

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Pouczenie w zakresie odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia i Zamówienia wzoru umowy o dzieło

Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy dotyczącej Zamówienia bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania Materiału oraz od umowy dotyczącej Zamówienia wzoru umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć poprzez wysłanie pisma pocztą elektroniczną na adres sklep@mojahurtownia.eu lub tradycyjną, można przy tym skorzystać z wzoru pisma dostępnego poniżej.

Odstąpienie od umowy dotyczącej Zamówienia:

W przypadku odstąpienia Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Materiału, dokonać jego zwrotu. Materiał powinien być zwrócony wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres Administratora.

Możliwe jest wstrzymanie się przez Administratora ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Materiału lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient może ponieść odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Materiału wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Materiału.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszt odesłania Materiału.

Jednakże, prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia nie przysługuje w odniesieniu do Materiałów:

 • nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
 • ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
 • dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
 • które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Odstąpienie od umowy dotyczącej Zamówienia wzoru umowy

Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi od umowy dotyczącej Zamówienia wzoru umowy (w ramach której dostarczane są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy. Momentem rozpoczęciem świadczenia jest moment udostępnienia Klientowi pliku zawierającego wzór umowy o dzieło, który pozwala Klientowi na pobranie wskazanego pliku.

Skutki odstąpienia:

Klientom zostaną zwrócone płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Administratora przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klientów użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą odpowiednio w stosunku do Materiału (kompletu, zestawu), od którego zakupu Klient odstąpił albo wzoru umowy o dzieło, od którego zakupu Klient odstąpił.

 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamówienia lub Zamówienia wzoru umowy

 

________________

Imię, nazwisko albo nazwa (firma)

 

________________

Adres e-mail

MH NET WORLD LTD

sklep@mojahurtownia.eu

 

Oświadczam, iż odstępuję od umowy:

q dotyczącej Zamówienia w zakresie następujących Materiałów:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Wymienione wyżej Materiały otrzymałem/am dnia _______________ roku.

 

q dotyczącej Zamówienia wzoru umowy o dzieło, zawartej dnia _______________ roku, wobec nierozpoczęcia świadczenia przez Administratora.

 

 

_______________________

 

Załącznik nr 2

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy z Administratorem

Klient w ciągu 14 dni od zawarcia umowy z Administratorem poprzez utworzenie konta w mojahurtownia.eu może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczy, że Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego wyżej terminu. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone poprzez wysłanie pisma pocztą elektroniczną na adres sklep@mojahurtownia.eu lub tradycyjną na adres Administratora. Możliwe jest skorzystanie z wzoru pisma dostępnego poniżej.

Jednakże prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, który podjął czynności w ramach mojahurtownia.eu wskutek których Administrator wykonał w pełni usługę, w szczególności, jeżeli Klient złożył Zamówienie lub Zamówienie wzoru umowy.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Administratorem

 

________________

Imię, nazwisko albo nazwa (firma)

 

________________

Adres e-mail

MH NET WORLD LTD

mojahurtownia.eu

sklep@mojahurtownia.eu

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
w ramach mojahurtownia.eu zawartej dnia ____________ /data dokonania rejestracji/, wobec nie skorzystania z usług w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.


______________________

 

 

 

 

Polityka prywatności i plików cookies

_____________________________________________________________________________________________________

 

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności

_____________________________________________________________________________________________________

 1. MH NET WORLD LTD, jako administrator danych osobowych (zwany dalej ?Administratorem?) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych przez użytkowników Internetu (Klientów) do formularzy elektronicznych w sklepie i serwisie internetowym udostępnianym w domenie mojahurtownia.eu (zwanym dalej ?mojahurtownia.eu?), którego zasady funkcjonowania określa regulamin (zwany dalej ?Regulaminem?).
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 3. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Osoby odwiedzające mojahurtownia.eu mogą przeglądać strony internetowe mojahurtownia.eu bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

_____________________________________________________________________________________________________

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach realizacji usług świadczonych przez Administratora, a określonych stosownym Regulaminem, w tym nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz rozliczenia stosunku prawnego zawieranego między Administratorem a Klientem.
 3. Administrator może przetwarzać dane osób udostępnione przez Klientów, w celu możliwości skorzystania z usług Administratora. Klient przekazując Administratorowi dane osób trzecich każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi.

 

Artykuł 3. Gromadzenie danych osobowych

_____________________________________________________________________________________________________

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. W celu dokonania rejestracji bądź złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych i wypełnienia formularza dostępnego w serwisie mojahurtownia.eu.

 

Artykuł 4. Zakres przetwarzania danych osobowych

_____________________________________________________________________________________________________

 1. Dane podawane przez Klienta wykorzystywane są do: przyjmowania zamówień i świadczenia usług zgodnie z Regulaminem, wykonywania umów zawartych zgodnie z procedurą określoną Regulaminem, przesyłania Klientom informacji o Administratorze i jego usługach, realizacji usług świadczonych przez Administratora, a także w celach statystycznych.
 2. Dane osobowe osób zgłoszonych przez Klientów, którzy zrezygnowali z otrzymanego zaproszenia do uczestnictwa w mojahurtownia.eu, są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z obsługą procesu o usługach oferowanych przez Administratora, obejmującą m.in. weryfikację osób, które dokonały rezygnacji z otrzymanego zaproszenia.
 3. W przypadku udziału Klientów w zorganizowanych przez Administratora konkursach, dane kontaktowe Klientów, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
 4. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 

Artykuł 5. Kontrola przetwarzania danych osobowych

_____________________________________________________________________________________________________

 1. Klient jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 2. Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Skorzystanie z powyższych uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail sklep@mojahurtownia.eu stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.
 3. Klient może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

 

Artykuł 6. Udostępnianie danych osobowych

_____________________________________________________________________________________________________

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim ? w przypadkach nie wskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa ? tylko za zgodą Klienta.

 

Artykuł 7. Informacje o plikach cookies

_____________________________________________________________________________________________________

 1. Administrator mojahurtownia.eu, stosuje pliki cookies poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeznaczone do korzystanie ze stron internetowych mojahurtownia.eu.
 2. Informacje zbierane przy pomocy plików cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z mojahurtownia.eu.
 3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 4. Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies ? ?sesyjne? oraz ?stałe?:

 1. cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Klienta, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. cookies stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient mojahurtownia.eu może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu mojahurtownia.eu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Klientów strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.