Przetwarzanie danych podanych w formularzu.

  1. Uzupełnienie niniejszego pola stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez ROLICZ RYSZARD ROLICZ , z siedzibą w miejscowości Milicz, ul. Wojska Polskiego, nr 36 lok. 10, w celu ułatwienia z Państwem kontaktu w związku z wysłaniem zapytania. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROLICZ RYSZARD ROLICZ , z siedzibą w miejscowości Milicz, ul. Wojska Polskiego, nr 36 lok. 10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia.
 1. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROLICZ RYSZARD ROLICZ, z siedzibą w miejscowości Milicz, ul. Wojska Polskiego, nr 36 lok. 10.
  2. ROLICZ RYSZARD ROLICZ wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail  sklep@mojahurtownia.eu w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679.
  4. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT podmiotom świadczącym usługi na rzecz ROLICZ RYSZARD ROLICZ związane ze świadczona usługą, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ROLICZ RYSZARD ROLICZ.
  6. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych ROLICZ RYSZARD ROLICZ prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną .
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez ROLICZ RYSZARD ROLICZ  w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza kontaktowego, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne . Brak podania danych osobowych wymaganych przez ROLICZ RYSZARD ROLICZ będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi.